LIDMAATSCHAP VOORWAARDEN
1. Doel
Smart Opinion produceert online marktonderzoeksstudies voor zijn partners en klanten, door vragenlijsten te versturen naar klantencontacten en panelleden, die zich vrijwillig geregistreerd hebben op de Smart Opinion website.
Dit document bevat de algemene gebruiksvoorwaarden van de leden van Smart Opinion, dat wil zeggen de houders van een account op de website http://www.smartopinion.com.
2. Status
Smart Opinion leden kunnen alleen individuen en geen rechtspersonen zijn. Alle bedrijven zijn uitdrukkelijk verboden om lid te worden, evenals verenigingen
Het panel is toegankelijk voor:
- ouder dan 15-jarigen
- met een e-mailadres
- die in de beschikbare landen wonen
- engels spreken
- de bepalingen en voorwaarden hebben aanvaard.
3. Lidmaatschap / Accounthouder
Een individu wordt een panellid wanneer hij/zij:
- het registratieformulier van Smart Opinion heeft ingevuld,
- de voorwaarden van Smart Opinion heeft geaccepteerd,
- geantwoord heeft op de registratiebevestiging die door Smart Opinion werd verzonden.
De beheerder van Smart Opinion behoudt zich het recht voor om, zonder rechtvaardiging, een registratieverzoek te accepteren of te weigeren.
4. Gebruikersnaam en wachtwoord
Het Smart Opinion Lid wordt geïdentificeerd door een gebruikersnaam en wachtwoord, die zijn bevestigd door Smart Opinion. Het wachtwoord waarmee het lid zich inlogt en verbinding maakt met verschillende diensten, is privé en vertrouwelijk. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun wachtwoord. Elke uitwisseling van gebruikersnamen en wachtwoorden tussen leden is strikt verboden.
5. Verplichtingen pannellid
Als algemene regel, verbindt het panellid zich ertoe om actief deel te nemen aan de enquêtes die hij of zij ontvangt op een regelmatige basis. Het panellid heeft geen enkele verplichting om deel te nemen.
- Het lid reageert eerlijk en spontaan op de aan hem/haar gestelde vragen, die zijn/haar persoonlijkheid, smaken en belangen weerspiegelen.
- Hij verbindt zich ertoe om de aard, van de in de enquêtes vermelde producten en concepten, geheim te houden.
- Het panellid verbindt zich ertoe om zijn/haar persoonlijke gegevens bij te werken.
- Het Lid mag sommige of een van deze rechten en verplichtingen niet overdragen aan derden. Ieder lid mag slechts één keer te registreren. Zijn/haar contract is persoonlijk en op naam, en elk lid heeft één gebruikersnaam.
- Het panellid zal worden gecontacteerd via e-mail. Leden die dit specifiek hebben geaccepteerd (op het registratieformulier) kunnen echter telefonisch of per mail worden gecontacteerd, om deel te nemen aan telefonische enquêtes, focusgroepen, producttesten...
6. Het niet-naleven van de gedragscode
Indien een lid zijn verplichtingen en de ethische code niet nagekomen is, behoudt Smart Opinion zich het recht om de toegang tot zijn/haar account onmiddellijk en zonder kennisgeving in te trekken. De contante vergoedingsrekening wordt onverwijld geannuleerd.
Smart Opinion heeft IT-tools geïntroduceerd, die in staat zijn om:
- inconsistente antwoorden op te sporen
- de hoeveelheid tijd die het panellid nodig heeft om de vragenlijst in te vullen te bekijken
- panelleden op te sporen die meerdere accounts hebben aangemaakt
- antwoorden op te sporen, die in strijd zijn met morele normen.
7. Lengte van het contract
Dit contract wordt van kracht, vanaf het moment dat het lid de algemene voorwaarden accepteert, mits Smart Opinion bevestigt dat de account geopend werd. Dit contract geldt voor onbepaalde tijd. Elke partij kan de overeenkomst ontbinden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechtvaardiging.
8. Beschikbaarheid van de dienst
Zodra de internetgebruiker geregistreerd heeft om panellid te worden, zal hij/zij een geldelijke vergoeding ontvangen, na het beantwoorden van de vragenlijsten die naar zijn e-mailadres gestuurd worden. De geldelijke vergoeding wordt behandeld via de internet betalingswebsite PayPal www.paypal.com
9. Service Availability
Smart Opinion streeft ernaar de toegang tot de website smartopinion.com, 7 dagen per week en 24 uur per dag te garanderen, maar is niet verplicht om dit te doen. Smart Opinion kan de toegang tot de service opschorten voor onderhoud en bijwerking, of om andere technische redenen. Smart Opinion is niet verantwoordelijk voor deze tijdelijke onderbrekingen, noch enige gevolgen die deze voor het lid of een derde kunnen hebben. Smart Opinion biedt geen persoonlijke hulp of hotline. Het lid dient de sectie 'VEELGESTELDE VRAGEN' te raadplegen. Smart Opinion kan op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, de aard van zijn diensten beëindigen of wijzigen. Aangezien de aangeboden diensten op smartopinion.com gratis zijn, kan Smart Opinion niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door een lid of een derde wordt geleden.
10. Internet netwerk beschikbaarheid en beveiliging
Het Lid verklaart en garandeert, dat hij/zij zich volledig bewust is van de aard en de beperkingen van het internet, met name het feit dat de technologie die wordt gebruikt om gegevens te verzenden via internet, nooit 100% betrouwbaar en veilig is. Daarom, terwijl we alle geschikte methoden gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
11. Promotie & Reclame
Voor presentaties, promoties en marketingdoeleinden, kan Smart Opinion bepaalde informatie opgeven, die een lid specifiek heeft beschikbaar gesteld voor gebruik. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, geeft het Lid Smart Opinion de toestemming om dit te doen.
12. Diversen
Gezien de technische vooruitgang van deze dienst, zijn de betrokken partijen het erover eens, dat Smart Opinion zich het recht voorbehoudt, om haar diensten en/of de voorwaarden te wijzigen. Smart Opinion verbindt zich ertoe alle leden van deze wijzigingen op de hoogte te stellen, door hen via de website smartopinion.com te informeren, die de leden vrijblijvend kunnen raadplegen.
In geval van geschil en indien geen minnelijke overeenkomst kan bereikt worden, zullen alle geschillen aan de bevoegde rechtbanken worden voorgelegd.